הזמנה להגיש התנגדויות לבקשה לשימוש חורג בטולדנו 10

הודעה מיום 11.5.14

טולדנו 10 תל אביב

גוש: 6107

חלקה: 429

כי בעלי דירה/או חלקת קרקע ביקשו לשימוש חורג על פי סעיף 149 ולחוק התכנון והבנייה.

תיק בנין: 1195-010 בקשה מס׳ 12-0758

הכוללת את השימוש החורג הבא: שימוש חורג מתכנית ומהיתר, מחדר כביסה לשימוש של משרד לבעלי מקצועות חופשיים בקומת הקרקע.

בעל קרקע או בנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה באתר האינטרנט www.tel-aviv.gov.il/review .

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ״ל במקום זה, רשאי להגיש התנגדותו המנומקת לועדה המקומית לתכנון ובנייה, ממוענת בדואר או בפקס׳ 03-5216800 או בהגשה אישית (כרוכה בהמתנה) בימים א,ב,ג,ה בין השעות 08:00-12:00 ולציין כתובתו המדויקת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני. ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ״ל.

דורון ספיר, עו״ד

סגן ומ״מ ראש העירייה ויו״ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה

הצטרפו לקבוצת Bavlihood בבליהוד בפייסבוק לראות עדכונים חדשים.

פינת הנוסטלגיה
תושבת החודש